Jakie szkolenia podlegają zwolnieniu z podatku VAT?

Niemalże każde przedsiębiorstwo w Polsce ponosi wydatki na szkolenia i poprawę umiejętności pracowników. Podstawowa stawka VAT, którą objęte są usługi szkoleniowe wynosi 23%, jest jednak wiele wyjątków od tej reguły. W naszym artykule odpowiadamy na pytanie, które szkolenia podlegają zwolnieniu z VAT i tym samym mogą być dostępne za niższą cenę, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT.

Ustawodawca nieco skomplikował kwestie związane z naliczeniem VAT od usług szkoleniowych i kursów zawodowych wprowadzając szereg warunków, których spełnianie decyduje o tym czy dana usługa szkoleniowa zostanie objęta stawką standardową podatku od towarów i usług czy też tzw. stawką zwolnioną.

Stawki podatku od towarów i usług w Polsce

Od 1 stycznia 2011 roku w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) obowiązują stawki:

 • podstawowa: 23%
 • obniżone: 8%, 5% i 0%
 • tzw. stawka zwolniona – potoczna nazwa dla grupy towarów i usług ustawowo zwolnionych od podatku VAT.

Jakie szkolenia i kursy podlegają zwolnieniu z VAT?

Szczegółowa lektura ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. podatek VAT) zwłaszcza art. 43 ust. 1 ustawy pozwala ustalić, że z podatku VAT zwolnione są m.in.:

 • szkolenia i kursy świadczone przez jednostki objęte publicznym systemem oświaty (tzw. kształcenie i wychowanie – pkt 26 ustawy),
 • wszelkie studia, szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty organizowane przez uczelnie oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe (tzw. kształcenie wyższe – pkt 26 ustawy),
 • również dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (pkt 26 ustawy),
 • usługi szkoleniowe z zakresu prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli i korepetytorów na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym (pkt 27 ustawy),
 • usługi szkoleniowe z zakresu nauczania języków świadczone przez przedsiębiorców (czyli wszelkiego typu szkoły językowe – pkt 28 ustawy),
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (pkt 29 ustawy).

„Trzeba jednak pamiętać, że żeby kursy i szkolenia realizowane na podstawie pkt 29 ustawy zostały uznane za zwolnione z podatku VAT powinny spełniać dodatkowe warunki” – mówi Sebastian Nowak z serwisu o szkoleniach https://eventis.pl

Szkolenie zwolnione z VAT musi spełniać warunek pierwszy spośród czterech wymienionych poniżej oraz dodatkowo jeden z warunków wymienionych w punktach od 2 do 4:

 1. Szkolenie bądź kurs (usługa szkoleniowa) powinna być związana z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym – istotne jest zatem, aby nauczanie w ramach szkolenia pozostawało w bezpośrednim związku z daną branżą lub zawodem (np. przyuczenie do zawodu, zdobycie certyfikatu czy uprawnień niezbędnych na danym stanowisku, bez których podjęcie pracy nie byłoby możliwe i zgodne z prawem).
 2. Zwolnieniu będzie również podlegało szkolenie prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach – np. odrębne przepisy o bezpieczeństwie pracy wymagają, aby każdy pracownik przeszedł szkolenia BHP przed podjęciem pracy – bez tego szkolenia podjęcie pracy nie jest możliwe, a zatem szkolenie takie będzie podlegało zwolnieniu na podstawie odrębnych przepisów).
 3. Zwolnieniu z podatku VAT będą podlegały również szkolenia, kursy i warsztaty, których organizatorem są podmioty z akredytacją (w rozumieniu przepisów o systemie oświaty). Pewną niedogodnością w interpretacji tego przepisu jest fakt, że ustawa nie precyzuje o jaką akredytację chodzi, jednakże w praktyce uznaje się że mowa jest o akredytacji Ministerstwa Oświaty.
 4. Również szkolenia i kursy, które są finansowane w 100% ze środków publicznych oraz usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych np. ze środków unijnych podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Niezbędne jest w tym wypadku przedłożenie stosownego oświadczenia organizatorowi szkolenia.

Pamiętajmy zatem, że jeśli nie zawsze usługa szkoleniowa czy kurs muszą być objęte podatkiem VAT. Ma to praktyczne znaczenie dla administracji publicznej oraz wszystkich tych podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT ponieważ skutkuje wyraźnym obniżeniem kosztów szkolenia.

Zobacz również: Przegląd informacji z rynku szkoleń i kursów biznesowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here