Pętla długów potrafi zaciskać się na przysłowiowej szyi dłużnika z dużą mocą i nie widzi on dobrego wyjścia z całej sytuacji. Nie ma zdolności kredytowej do zaciągania kolejnych zobowiązań, dzięki którym mógłby spłacić wcześniejsze. W takim momencie warto jest rozważyć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Czym ona jest i kto może z niej skorzystać?

Pojęcie upadłości konsumenckiej

Prawo upadłościowe zakłada możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czyli przeprowadzenie postępowania sądowego w stosunku do osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Osoba niewypłacalna jest dłużnikiem, który nie może wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawa prawo upadłościowe mówi wówczas o postępowaniu upadłościowym wobec osoby fizycznej, które powinno doprowadzić do oddłużenia niewypłacalnego dłużnika. Dotyczy to tylko i wyłącznie długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Postępowanie upadłościowe wszczęte w stosunku do osoby fizycznej – konsumenta ma na celu doprowadzenie do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli. Jest to sposób na to, jak wyjść z długów.

Etapy ogłaszania upadłości konsumenckiej

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku przez konsumenta – dłużnika lub wierzyciela. Jeśli wniosek zgłasza wierzyciel, to przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd może zobowiązać dłużnika do przedstawienia informacji dotyczących jego majątku oraz wierzycieli, dając mu na to czas dwa tygodnie.

Do upadłości konsumenckiej uprawniony jest dłużnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie jest wspólnikiem spółki, zaś niewypłacalność powstała w sposób niezawiniony przez niego i nie ponosi on winy za zwiększanie się stopnia swojej niewypłacalności. Warunkiem wszczęcia postępowania tego typu jest to, żeby dłużnik nie dokonał w przeciągu 10 lat czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Konsekwencją ogłoszenia przez dłużnika upadłości konsumenckiej powinno być jego oddłużenie. Wraz z momentem bankructwa osoby fizycznej jej cały majątek wchodzi w skład masy upadłościowej, zarządzanej przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Konsument od tej chwili nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. Ma jedynie obowiązek do wydania syndykowi całego swojego majątku wraz z dokumentacją. Jeśli tego nie zrobi, sąd umorzy postępowanie upadłościowe.

Upadłość konsumencka służy oddłużeniu konsumenta, czyli umorzeniu całości lub części długów w stosunku do jego wierzycieli, których nie jest on w stanie lub w przyszłości nie będzie w stanie zapłacić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here