Wycena spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładnie jej udziały, jak większość aktywów mogą być przedmiotem kupna i sprzedaży, zastawu lub roszczeń. Wszystkie tego rodzaju zdarzenia wymagają ustalenia wartości, czyli wyceny spółki z o.o. Jak to zrobić szybko i korzystnie?

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością to spółka kapitałowa zawiązywana przez jednego lub kilku wspólników na podstawie umowy spółki. Po zawiązaniu spółki z o.o., wspólnicy stają się udziałowcami spółki w proporcjach stosownie do wartości wniesionych udziałów na poczet kapitału zakładowego pod warunkiem, że w umowie spółki nie ustalono innych proporcji. Kapitał może być pokryty wkładem w formie pieniężnej lub niepieniężnej. W zamian za wniesione wkłady, poszczególni wspólnicy są uprawnieni do: wypłat z zysku (dywidendy), udziału w majątku spółki w sytuacji jej likwidacji i udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

Wycena spółki z o.o. w wartości bilansowej

Spółka z o.o. na gruncie przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Jednym z elementów sprawozdawczości księgowej spółki z o.o. jest bilans roczny stanowiący zestawienie majątku i źródeł finansowania Spółki. Kiedy wartość bilansową majątku spółki pomniejszymy o wartość obcych źródeł finansowania, uzyskamy wartość kapitału własnego. Wartość kapitału własnego jest jedną z pozycji bilansu nazywaną często wartością aktywów netto lub wartością księgową (bilansową) spółki. Wartość księgowa nie odpowiada wartości rynkowej spółki z o.o. ze względu na uproszczony często charakter wyceny poszczególnych aktywów i brak odzwierciedlenia w sprawozdaniu wartości niematerialnych i prawnych – takich jak know-how, kontakty i kontrakty handlowe czy znak towarowy. Mała reprezentatywność wartości księgowej spółki wynika także z tego, że inwestorów rynkowych często nie interesuje wartość majątku spółki ani jej poszczególnych składników, a przede wszystkim generowane dochody tzn. środki pieniężne jakie mogą oni zarobić z dalszego funkcjonowania spółki.

Wycena spółki do wartości rynkowej

Wartość rynkowa spółki to cena, którą skłonne są zaakceptować dobrze poinformowane nie działające pod przymusem strony transakcji, funkcjonujące w warunkach rynkowych.

Wycena spółki z o.o. i innych podmiotów gospodarczych do wartości rynkowej może zostać sporządzona na wiele różnych sposobów. Najczęściej wykorzystuje się modele dochodowe, czasami majątkowe lub porównawcze. Wybór metody zależy od wielu czynników, takich jak przedmiot działalności, sytuacja ekonomiczno-finansowa czy cel wyceny.  

Wycena spółki z o.o. metodą dochodową

Wycena spółki z o.o. metodą dochodową opiera się na prognozowanych przepływach pieniężnych netto, zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu. W teorii funkcjonuje też kilka metod opartych o zyski spółki, jednak nie zawsze są to dobre metody, które w odpowiedni sposób odzwierciedlają wartość spółki. Wynika to z tego, że zysk netto spółki jest pojęciem księgowy, odzwierciedla on wiele operacji księgowych, które dotyczą kosztów (ale nie wydatków) i przychodów (ale nie wpływów). Ponadto, zysk spółki nie uwzględnia części kapitału, która nie może zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy dla wspólników, bo np. dla sprawnego funkcjonowania spółki niezbędne jest pokrycie kapitału obrotowego. Inaczej mówiąc, zysk spółki może nie mieć wiele wspólnego z rzeczywistymi środkami finansowymi, które spółka generuje dla swoich właścicieli.

Oczekiwana stopa zwrotu, to stopa dyskontowa, za pomocą, której wartość przyszłych prognozowanych przepływów pieniężnych doprowadza się do wartości obecnej. W rzeczywistości to stopa zwrotu z inwestycji porównywalnych o takim samym lub podobnym ryzyku, najczęściej szacowana na podstawie notowań spółek porównywalnych na rynku kapitałowym.

Uproszczone metody wyceny

Oprócz metody księgowej, spotkać można również inne uproszczone metody wyceny. Należy do nich np. metoda mnożnikową, gdzie za pomocą mnożnika Cena do Zysku (C/Z) można w relatywnie prosty sposób ustalić przybliżoną wartość spółki. Wystarczy wartość mnożnika pomnożyć przez zysk spółki. Mnożnik można ustalić samemu na podstawie notowań giełdowych porównywalnych podmiotów lub skorzystać z popularnych serwisów finansowych.

Inną metodą jest technika kapitalizacji prostej polegająca na wyznaczeniu ilorazu wartości zysku (np. z działalności operacyjnej) przez stopę dyskontową.

Zawsze należy pamiętać, że uproszczone metody nie dają gwarancji uzyskania poprawnego wyniku i są obarczone relatywnie wysokim ryzykiem. Jednak w niektórych sytuacjach mogą być pomocne do szybkiego oszacowania przybliżonej wartości Spółka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here