Fundusze Zrównoważone Vienna Life

Jedną z najbardziej interesujących opcji wśród wszystkich funduszy inwestycyjnych są tzw. fundusze zrównoważone. Nie są to ani typowe fundusze akcyjne o bardzo wysokim poziomie ryzyka, ani też fundusze stabilnego wzrostu lokujące środki w bezpiecznych, lecz mało zyskownych aktywach.

Istotą każdego dobrego funduszu zrównoważonego jest wypracowanie strategii inwestycyjnej zakładającej umiejętny balans pomiędzy z jednej strony ekspozycją na aktywa o wysokiej stopie ryzyka, z drugiej zaś zabezpieczeniem funduszu aktywami takimi, jak obligacje lub papiery dłużne.

Praktyka pokazuje, że dla wielu inwestorów to właśnie fundusze zrównoważone okazują się opcją najbardziej optymalną.

Fundusze zrównoważone: dlaczego warto się im przyjrzeć?

Jak wspominano, fundusz zrównoważony stanowi rozwiązanie pośrednie pomiędzy dwiema skrajnymi strategiami inwestycyjnymi. W porównaniu z typowymi funduszami akcyjnymi najbardziej istotne czynniki różnicujące to:

  • Znacznie mniejsza ekspozycja portfela inwestycyjnego na akcje spółek giełdowych.
  • Zmienna struktura portfela inwestycyjnego, na bieżąco dopasowywana do realiów rynkowych.
  • Obecność w portfelu inwestycyjnym aktywów bezpiecznych, które zmniejszą ryzyko większych wahań wyceny jednostek funduszu.

W rezultacie można powiedzieć, że fundusz zrównoważony stanowi świetne rozwiązanie dla tych inwestorów, którzy z jednej strony są zainteresowani umiarkowanie wysokim zyskiem, jednak z drugiej strony nie chcą lokować kapitału w wysoce ryzykowne fundusze akcyjne. Niektóre spośród tych ostatnich nierzadko są w stanie notować nawet 25-30% straty w skali roku, co w przypadku funduszy zrównoważonych po prostu się nie zdarza.

Fundusz zrównoważony a fundusze stabilnego wzrostu

Klienci często błędnie zakładają, że fundusze zrównoważone stanowią rozwiązanie podobne do tzw. funduszy stabilnego wzrostu. W rzeczywistości te ostatnie cechują się znacznie niższym ryzykiem(znikoma lub wręcz zerowa eskpozycja na akcje spółek giełdowych), co jednak wiąże się znacznie niższym zyskiem. Co jednak bardzo ważne, w niektórych okresach fundusz zrównoważony może przyjmować strukturę zbliżającą go do funduszy stabilnego wzrostu.

Znakomitym przykładem mogą być tutaj fundusze zrównoważone dostępne w ofercie Vienna Life. W prospekcie informacyjnym widzimy, że struktura Portfela Zrównoważonego nie jest sztywna, lecz odznacza się wysoką elastycznością:

  • Akcje mogą stanowić od 30 do 70% całego portfela inwestycyjnego.
  • Papiery dłużne mogą stanowić od 30 do 70%.

Konfiguracja ta będzie się zmieniać w zależności od aktualnych tendencji panujących na rynkach. W ten sposób zarządzający funduszem są w stanie zapewnić inwestorom elastyczną i wysoce efektywną strategię inwestycyjną. W okresach wzrostów na światowych giełdach ekspozycja na akcje spółek giełdowych będzie rosnąć, maksymalizując zyski osiągane przez fundusz. Natomiast w okresach przecen na giełdach fundusz będzie przyjmował bardziej bezpieczną strategią, zwiększając ekspozycję na papiery dłużne. 

Dlaczego elastyczna polityka inwestycyjna stanowi tak ogromną zaletę? Jest to przede wszystkim kwestia dzisiejszych realiów gospodarczych. Sytuacja na giełdach potrafi zmieniać się w sposób diametralny nawet kilka do kilkunastu razy w skali jednego roku. W odniesieniu do typowych funduszy akcyjnych skutkuje to oczywiście ogromnymi wahaniami notowań. Dla doświadczonych inwestorów nie stanowi to problemu. Nie każdy jednak jest w stanie nerwowo wytrzymać sytuacje, w której w przeciągu zaledwie trzech miesięcy fundusz traci prawie 20%. Stąd też wiele osób lokujących środki w funduszach prowadzących agresywną politykę inwestycyjną, notuje spore straty.

Fundusze zrównoważone stanowią odpowiedź na oczekiwania tych klientów, którzy chcieliby uniknąć poważniejszych wahań wartości jednostek uczestnictwa. Z drugiej zaś strony, pod względem potencjalnych zysków fundusz zrównoważony jawi się jako rozwiązanie nieporównanie bardziej atrakcyjne, niż fundusze dłużne, których zyski nierzadko ledwo przewyższają zyski z lokat bankowych.

Jak inwestować w fundusz zrównoważony?

W przypadku funduszy Vienna Life zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata. Jest to rekomendacja, którą należy potraktować bardzo poważnie. Zbyt szybkie wycofanie środków może zakończyć się niepotrzebną stratą. Wystarczy wspomnieć, że od początku swojego działania Portfel Zrównoważony Vienna Life zyskał 117%.

Jeżeli jednak pomimo tego inwestor jest zainteresowany dodatkowym zmniejszeniem ryzyka, bez problemu można dokonać dywersyfikacji aktywów. Oprócz Portfela Zrównoważonego w ofercie Towarzystwa Vienna Life znajduje się również mniej ryzykowny Portfel Stabilnego Wzrostu.

Podsumowanie

Bez żadnych wątpliwości fundusze zrównoważone stanowią więc naprawdę interesującą opcję inwestycyjną. W porównaniu do lokat bankowych lub obligacji skarbowych, fundusz zrównoważony jest w stanie przynieść znacznie większe zyski. Zarazem jednak eskpozycja portfela inwestycyjnego na akcje nie jest tak duża, aby klient był narażony na poważne wahania wartości jednostek uczestnictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here